Статичност на времето

Разглеждането на времето и пространството като неразделни части е добре обоснована теза, получила популярност във физиката, както при развитието на теорията за относителността, така и в представянето на така нареченото „пространство на Минковски“ (Minkowski space). В системата катара време и пространство също се разглеждат в единство като се разяснява, че всички събития имат свое местоположение (координати), тоест продължават да съществуват, независимо, че нашето съзнание се е придвижило „напред във времето“. Следователно времето е статично, а съзнанието е това, което се придвижва от един епизод към следващ. Представата ни за настоящето може да се определи още като един лист хартия, на който е нарисувана картина, а за бъдещето като друг лист хартия с друга картина, който се наслагва върху първия, за да се получи промяна на движението, както в първоначалните анимационни филми. Участниците в картината на първия лист правят колективен избор (в повечето случаи несъзнателен) за това какъв да бъде следващия лист, тоест какво да бъде тяхното бъдеще. Следователно всички участваме заедно в изковаването на собствената си съдба и в каква реалност желаем да съществуваме. Това означава, че миналото, за което имаме памет, продължава да съществува, а една от множество бъдещи реалности ще се превърне в действителна за нас и от потенциално бъдеще тя ще се превърне в наше настояще.

Повечето хора са свикнали да разсъждават, че времето е линейно и се движи с еднаква скорост за всички напред, но възможно ли е това движение да се осъществява и в други посоки, и с друга скорост? Съвременната физика е достигнала до извода, че теоретично това е възможно, а в катара се разяснява как това се случва на практика, след като се прилагат определени техники.[1] Ашаяна разяснява информацията от Съюза на Пазителите за структурата и броя на вероятностните реалности.[2] Така, както душата не е отвлечена концепция, а притежава своя физическа структура и местоположение, така и вероятностите, които съществуват и можем да преживеем, са определяеми и сравними. Нещо повече, в същата лекция „Врати през времето“, както и в други лекции, които представят ученията за свободата, се предоставя информация за кодовете в тялото ни, които определят придвижването ни във времето и коя вероятност преживяваме в даден момент. Така например един от тези кодове се нарича „сталѝя“. Чрез научаване да активираме тези кодове за транслокация(преместване в пространството), ние постепенно можем да започнем да определяме и променяме местоположението си на картата на времевите вероятности. Тогава минало, сегашно и бъдеще придобиват различно значение и оживяват много повече.

Когато изучаваме дадена история ние се фокусираме върху определен отрязък от миналото, който има пряко отношение към нашето настояще. Това минало носи в себе си кармичните програми, които действат и в наши дни. Изучавайки действително случили се събития, ние ще можем да разберем какво обуславя нашето настояще и като то ще повлияе нашето потенциално бъдеще.

Историята е опредметяване на кармическата програма на една общност. Който познава добре историята, знае какви са дългосрочните задачи пред съответната общност, какви са трудностите, пред които се е изправила и ще се изправя тя, както и кои са слабостите, които трябва да бъдат преодолени. Историята на един народ съдържа неговите грешки и неговите достижения, неговите трудни моменти, но и неговите славни мигове. Тя е негово богатство, негова опора и отправна точка за еволюционното му развитие. Всички свещени книги съдържат не друго, а версия на история. Тези текстове дават информация за събития, които са се случили или, за които се твърди, че са се случили в миналото на човечеството.

Когато историята на едно общество е подменена и хората изучават събития, които не са се случили за реални, те не успяват да се свържат с времевия отрязък, който има отношение към техния живот и не могат да вникнат в дълбочина в кармичните програми, които обуславят настоящето им. Следователно нито достиженията, нито паденията на този народ или друга групова общност, ще бъдат добре познати.

Желанието да се манипулира историята се основава на стремеж към контрол над дадена група, нейното потискане и мисловно поробване на нейните членове. Не е случайна фразата „Историята се пише от победителите“. Общоизвестно е, че когато един народ е превземал друг народ, първият е предприемал мерки, за пренаписване на историческите събития. Чрез този акт поколенията на подчинения народ са лишавани от възможността да осъзнаят в дълбочина причините за своето падение и да развържат своя кармичен възел, с което да намерят своята свобода.

Отнемането на историята на един народ е чудовищна мярка, която нанася дълбока рана за него, защото „завързва очите“ на хората, които принадлежат към съответния народ и те много по-трудно виждат пътя и изпълняват задачите, които стоят пред общността им. Още по-трудно е, когато се променя историята на народа по начин, по който хората да приемат за своя, историята на своите поробители, да забравят своята култура и сами да зачеркват идентичността си. За огромно съжаление такива промени са били правени и продължават да се правят и много хора чувстват принадлежност към история, която в действителност не е тяхна. Цели поколения на народи са научени да са съпричастни към действия, които не са извършвали техните предци, а техните поробители. Човек никога не може да бъде откъснат от своето минало, а само да загуби памет за него. Когато се настроим вътрешно и пожелаем да разберем какви са реалните исторически събития, които са ни формирали, ще можем да направим духовен мост към самите нас. В буквален смисъл знанието на историята създава енергийна връзка с нашите въплъщения от съответния исторически период. Мултиизмерната структура на човек се състои от 1728 въплътени личности, които живеят в различни исторически времена[3]. Това означава, че кармичната свързаност с тези реално съществуващи и в момента личности, оказва влияние на нашия настоящ живот, но и ние оказваме влияние на техния. Решенията, които взимаме в настоящето са от определящо значение за всички останали наши въплъщения в минало и бъдеще, тъй като се намираме в центъра на най-мащабния кармичен възел не само за планетата ни, но и за слънчевата система и галактиката ни. Следователно историята е винаги жива и е от важно значение дали сме се свързали с правилните времена и имаме вярна информация за това какво се е случило, по какъв начин и при какви обстоятелства.

От духовна гледна точка нито едно събитие не се изгубва, а се записва на определено място и може да бъде възпроизведено като на филм. Успокояващо е, че тази действителна история не е загубена или заличена завинаги, а е записана в по-фините нива на духовния свят, както се разяснява в лекцията Кетрадон събуждане, проведен през 2005 г.[4] В тази лекция се представя предназначението и функцията на обект, който се нарича Екуша кристал, известен още като семето на лотоса. Този микроскопичен обект се намира в ДНК шаблона ни и е в основата на функционирането на времеви кодове в ДНК молекулите на всички биологични видове. В процеса на ДНК активация и биорегенерация на нашия ДНК шаблон, съответно възстановяване пълната дейност на нашата ДНК структура, отделни хора ще имат възможността да активират своите времеви кодове в ДНК шаблона си, което ще им позволи да се придвижват по собствена воля в конкретни бъдещи или минали времеви реалности и да имат договорености за конкретни мисии.

Тези техники могат да се използват безопасно, когато човек притежава знание за вероятностните карти и може да определи местоположението, до което би желал да пътува. Тази способност е постигане на голяма свобода, която изисква и голяма отговорност за нейното упражняване.

Представете си за момент, че имате възможността да пътувате във времето и можете да се придвижите в минала или бъдеща реалност. Как бихте използвали този дар? Ще ви интересува ли как ще повлияете на определени процеси в даден минал исторически период или в дадено бъдеще? Какво бихте желали да научите или просто да видите от дадено събитие в миналото или в бъдещето? Ще ви интересува ли дали можете да се връщате и отивате обратно в същата времева реалност, от която идвате? Ще уважите ли правото на другите да формират сами съдбата си и бихте ли им повлияли в процеса на взимане на решения? Ще искате ли разрешение и ще се съобразявате ли с откази или призиви за пътувания от съществата, които са отговорни за този тип придвижване през времето?

Сега си представете, че Вие сте обект на подобен фин контакт и Вашата съдба е тази, която интересува някого (много е възможно да е част от вашата мултиизмерна идентичност), защото това същество знае важността на времената, в които живеете и това същество би желало да Ви подпомогне лично на Вас. Тази помощ, когато се дава от кристик същество, най-често е свързана с предоставяне на знание, което изконно Ви принадлежи и може да Ви помогне да се ориентирате по-добре кой сте, какъв е произхода Ви и какви са възможностите пред Вас. Този вид контакт може да бъде интерпретиран като контакт с извънземни същества или среща с ангели.

Не всички контакти от бъдеща или минала реалност са контакти със същества, които ни мислят доброто, става ясно от множество публикации на различни контактьори с такива същества.[5] Последните също използват възможността за придвижване във времето, с цел да убедят някого да вземе решения, които те желаят за себе си, но не са задължително добри за онези, които ги взимат или за останалите същества.

Ако за момент приложим тази теза на придвижване във времето към настоящия си живот, как бихте се почувствали ако разберете, че сте тук на това място и в това време, тъй като сте избрал да извършите такова пътуване, намерили сте родители, с подходящи гени и сте се озовавали тук? Притежавате ли това вътрешно усещане, което Ви подтиква да разберете повече кой сте и защо сте тук и какви са задачите, които сте се съгласили да извършите, но сте забравили, тъй като започваме живота си без тази важна информация? Ако пътувате до дадено място с определена мисия и внезапно загубите за дълъг период от време възможност да се върнете обратно, както и забравяте целта на своето пътешествие, за Вас вероятно съществуват две задачи – първата е да разберете как да се върнете, а втората е да си припомните защо сте предприели пътуването.

© Александър Славков Миланов, 2014

 

[1]E’Asha Ashayana, kathara bio-spiritual healing system manual 1, 2-3, 2001

[2]E’Asha Ashayana, Doorways through time, 2009, disk 1

[3]E’Asha Ashayana, Voyagers II Secrets of Amenti, 2002, pp.295-301

[4]E’Asha Ashayana, Kethradon awakening, 2005, disk 1,

http://www.elaisafreedomforum.com/collections/streaming2

[5]E’Asha Ashayana, Voyagers: Secrets of Amenti, II, Granite publishing, 2002, pp.310-426