Субекти на холистичния модел

 

 

Представянето на нов социално-икономически модел, различен от познатия ни егоистичен, е възможно след като се изяснят три фундаментални въпроса:

  1. Кои са субектите на модела?
  2. Какви са техните правни интереси?
  3. Как следва да се изграждат връзките пожемду им, за да бъдат интегрирани и удовлетворени оптимално техните интереси?

Изчерпателното определяне кои са субектите на холистичния модел е от изключително важно значение, за да се изгради справедлив и логичен ориентир кои интереси следва да бъдат защитавани едновременно в една холистична организация.

Съществува важно разграничение между понятията „субекти на холистичния модел“ и „участници в холистична организация“. Първите се явяват родови понятия на ниво планета и биологичен вид – Земя, човечество, животни, растения,  а вторите са конкретни представители, които са част от дадена холистична организация.

Земята и останалите небесни тела също се разглеждат самостоятелно като субекти на холистичния модел, които имат свои интереси. С овладяване на космическото пространство и потенциалното създаване на контакти с извънземни същества ресурсите на Космоса ще се превръщат във все по-ценни за човечеството. На този етап на развитие е необходимо холистичният модел да включва и съответните небесни тела и извънземни форми на живот.

Правата на субектите на холистичния модел служат като задължителен ориентир за всички участници в холистичните организации. В зависимост от вида на конкретната организация в нея могат да съществуват различни видове участници. Ако тя е корпорация, която е работодател на определен брой служители, то участници ще бъдат те. Ако корпорацията е собственик на растения или животни, то те също се разглеждат като участници и техните интереси следва да се съблюдават, като се изграждат все по-хармонични връзки с външния свят.

Когато холистична организация е членска неправителствена организация, участници ще бъдат нейните членове.

Ако холистична организация е държава, то такива ще бъдат всички частноправни субекти с нейно гражданство, както и всички растения и животни, на които тя е собственик. В настоящето такива частноправни субекти са физически лица и всички видове юридически лица: дружества, неправителствени организации, религиозни организации и т.н. Когато възниква юридическо лице в холистична организация, то неговите цели, организационна структура и функции следва да са в съответствие с целите и предназначението на холистичния модел така, както капиталистическите държави регулират дейността на своите частни лица. Повече подробности за вътрешното структуриране на холистична организация са представени в книгата Холистично общество.

Холистичният модел разглежда всички организации, създадени от човек, без значение дали са държави, или техни частни организации в рамките на първичния субект – човечеството. Това означава, че техният водещ интерес и ориентир за развитие следва да бъде интересът на човечеството. Това изискване се основава на логичния извод, че държавата е организационна форма на           част от човечеството, поради което тя е задължена не просто да се съобразява, а да удовлетворява неговите интереси. Националният интерес никога не трябва да противоречи на интересите на човечеството, за да бъде налице прилагане на холистичния модел. За огромно съжаление, този принцип е нарушаван в цялата позната история на държавно устройство и един от най-видимите примери е воденето на войни за разрешаване на национални спорове.

Холистичният модел е представен, за да внесе в света належаща промяна, чрез която да се постигне хармонично развитие между хората, представители на различни нации.

Освен частноправните субекти в държавата съществуват още животни и растения, които към момента се разглеждат от нея като вещи, но се явяват субекти на холистичния модел. Въпреки че все още животните и растенията не се разглеждат като правни субекти (с изключение на делфините от страна на Индия), те следва да бъдат зачитани като съзнателни същества, които са участници в холистичната организация и имат свои права и интереси.