Мултиизмерната структура на човек

Откъс от книгата “Завръщането на свещеното познание на катара”

Всеки биологичен вид е създаден с определени потенциали за достъп до конкретен брой измерения. Човешката генетика е създадена да обхваща и да се включва към 12 измерения на съзнание в едно въплъщение. Този потенциал е отразен в човешкия ДНК шаблон, който има 12 нишки. Двойният хилекс, който е добил популярност, представлява една ДНК нишка. Всяка нишка кореспондира с достъп до измерения.

Други биологични видове, като например животните и растенията, имат по-малък потенциал, поради което се нуждаят от асистиране, за да продължат своята духовна еволюция. Важно е да се отбележи, че обстоятелствата едно същество да притежава повече потенциал и да се намира на по-напреднал етап на еволюция от друго същество, не означава, че първото е по-важно или има някакъв задължителен йерархичен авторитет над същества, които се намират на по-ниска степен на еволюция. Поради това, че всички сме божествени проявления, всеки притежава своя свободна воля и в зависимост от начина, по който я упражнява, ще преживее кармичните последствия на това, което създава и на това, с което е свързан. Именно знанието за нашата мулитизмерна структура, за нашата по-дълбока същност, за свързаността ни с всичко около нас, може да ни помогне да творим съзнателно реалност, в която има повече хармония.

Чрез свещеното пред-древно учение катара, ние можем да научим, или по точно да си припомним, нашата истинска божествена структура и да разберем в дълбочина връзката между микрокосмоса и макрокосмоса.

Всяко ниво на съзнание, което съществува в 15-измерната времева матрица е част от нашата идентичност и притежава свой мироглед, потребности и мисия.

Както беше посочено по-горе, съществуват 5 плътностни нива, наричани още хармонични вселени, а всяко ниво включва три измерения.[1] Важно е да се акцентира на тази терминологична разлика между измерение и плътностно ниво. В много ню ейдж учения тази разлика не се прави и същества от 5-то измерение са представени като Възнесени учители и същества, които са отвъд поляризация и падение, а всъщност те се намират доста низко на еволюционната стълбица и са на второ плътностно ниво.

На първо плътностно ниво(първо, второ и трето измерение) се намира нашето въплътено Аз.

На второ плътностно ниво (четвърто, пето и шесто измерение) се намира нашата душа.

На трето плътностно ниво(седмо, осмо и девето измерение) се намира нашата наддуша[2].

На четвърто плътностно ниво (десето, единадесето и дванадесето измерение) се намира нашият христов аватар.

На пето плътностно ниво(тринадесето, четиринадесето и петнадесето измерение) се намира нашият риши адепт.

На всяко плътностно ниво съответства определен вид материя и всички изброени по-горе идентичности на отделните хармонични вселени притежават определена фина биологична структура. Това знание преодолява изкуственото деление на света на материален и духовен, което се наблюдава в много от съвременните религии и учения. Разглеждайки творението в неговата пластовост и изучавайки взаимозависимостите между измеренията, отстояваме мироглед, в който тялото, съответно „земното“ е също духовно, а по-високите измерения имат своята специфична материалност.

Така например нашата първа хармонична вселена, съответно ние на Земята, имаме биологична структура, която се базира на въглерода, а материята е на физическо ниво.

Във втора хармонична вселена, където обитават душите ни, съществува силициево-въглеродна биологична структура, а материята е на физическо-етерно ниво, наричано още полу-етерно ниво.

В трета хармонична вселена съществата са съставени от кристален силиций и материята на него е изцяло етерна.

Биологичната структура на четвърта хармонична вселена, където са намират нашите аватари или по-скоро състоянието, в което се намират, се нарича „ кристална течна светлина“ и частиците на това ниво се наричат предматерия[3].

Измерения 13, 14 и 15, на пето плътностно ниво, са съставени от анте-материя (различно от антиматерия) и биологията на съществата там се нарича „кристална светлинна радиация”. [4]

На трите нива над тези измерения, а именно поларик, триадик и екатик нивата, съществата са от чисто съзнание и тези нива не се считат за измерения.

Всички ние сме свързани с изброените по-горе измерения и нива над тях и имаме свои идентичности там, с които сме свързани. Човешката биология позволява да интегрираме душата си, наддушата си и своя христов аватар. Тук на първо плътностно ниво през тялото на човек минава неговия/ нейния централен вертикален поток, който се състои от поток, който влиза в човека и стига до ядрото на Земята и поток, който излиза от човека. Когато интегрираме нашата душа, централният вертикален поток става по-голям и от няколко сантиметра стига до няколко десетки сантиметра. След интеграция на наддушата ни, централният поток прилича на стълб, който минава през тялото, а след интеграция на христовия ни аватар тялото е изцяло обградено от енергийна тръба, която е с диаметър около два метра.[5]

В първо ниво на учението катара се разяснява съществуването на „платформи на възприятие“ за съзнанието в 5 хова тела. Това ни дава различни нива на възприятие. Интеграцията на по-висшите ни идентичности представлява сливане на хова телата ни от първото, към второто(интеграция на душата) и ниво на съзнание на втора хармонична вселена. Чрез това сливане на хова тела се получава и развитие на генетичния код и промени на физическото тяло.[6]

Диаграма 3

Мултиизмерна структура на човек

Съществува прецизен математически ред, по който са свързани всички идентичности на отделните плътностни нива. На първо място, всяка по-горна идентичност е съставена от 12 непосредствено по-долни идентичности. Наименованията горна и долна идентичност отразяват единствено местоположението на съзнанието в мултиизмерната скала, а не задължително етиката на съществата. По този начин опитът и знанията, които се натрупват от по-долните идентичности обогатяват и развиват по-горните.

Така например нашата душа включва нас и още 11 въплътени личности, или общо 12 човека. Тяхното въплъщение е в различни времеви периоди, както в дадено минало, така и в дадено бъдеще. Тези времеви периоди също не са произволни, а включват 4 еволюционни цикъла на така наречената ангелска човешка еволюция на Земята и по-специално третото заселване на хората на планетата.[7]

В много документирани случаи на хипноза в минали превъплъщения, субектите и хипнотерапевтът извличат информация от личност, която не е човек, а е извънземно същество, което живее на друга планета и е представител на друга раса. Логично е да се постави въпросът дали винаги сме били хора и ако отговорът е отрицателен, от какво зависи и има ли някакъв ред, по който се осъществяват въплъщенията, с които сме кармично свързани и имаме общи задачи. В ученията за свободата се разяснява кога и къде става разпределянето на формата, в която същността ще се преражда и ще трупа опит.[8] Това се случва в трета хармонична вселена, на нивото на нашата наддуша. На това ниво ние се свързваме с конкретен биологичен вид, раса и родова линия.

Всеки човек в момента е дълбоко свързан с въплъщения, които са от другия пол, от друга раса и друг етнос. Тези личности, които изграждат опита на душата, наддушата и аватара ни, израстват с достиженията и недостатъците на други култури, претърпяват несгоди и постигат върхове. Всички тези обстоятелства въздействат на отношението, което имаме към хора от другия пол, към други раси, етноси и културни обичаи. Раните, които сме създали и получили в тези времена, могат и е добре да бъдат лекувани днес.

Нашата душа заедно с още 11 души образуват нашата наддуша. Съответно, наддушата е съставена от 144 въплътени личности.

Дванадесет наддуши съставят христовия аватар, който включва, 144 души и 1728 въплътени личности.

Съответно 12 христови аватари са свързани и съставят един риши адепт. Риши адептът включва, от своя страна, още 144 наддуши, 1728 души и 20736 въплътени личности.

В ученията за свободата и катара се разясняват подробно свещените математически формули, по които душата разпределя своите 12 личности в различни времеви периоди и сюжети. Съществуват общи принципи на това разпределение, които ни дават много съществена информация за причините даден човек да бъде от определен пол и да има силно привличане към точно определен човек в даден живот. Всяка от 12-те личности се поставя в така наречения времеви вектор и те се подреждат, както се отбелязват часовете на циферблата на кръгъл часовник. По този начин се оформят 6 двойки родени личности. Това са 1 и 7; 2 и 8; 3 и 9; 4 и 10; 5 и 11; 6 и 12. Душата разпределя различно количество енергия в тези родени личности и всяка от тях има различна мисия. Най-много енергия се разпределят в двойките 12 и 6, както и в двойките 3 и 9. Тези личности се наричат „4-те лица на душата“.

Най-често позиция 12 е мъж, а позиция 6 е жена. Когато двойка личности се срещнат в живота, те усещат силен резонанс и привличане, тъй като са изградени от един и същ ДНК шаблон. Поради тази причина, когато двойка души са заедно, те усещат прилив на енергия и имат капацитет да носят много повече честоти и съвместно да израстват духовно по-бързо. Когато две личности, които са сродни души и имат договор да се съберат, те генерират заедно енергия повече от два пъти, отколкото ако са сами. Това генериране на енергия става като се комбинират техните меркаба носители.

Когато имаме знание за реда и начина, по който се осъществява разпределянето на родените личности на душата, това ни помага да разберем значението на половете и различните връзки между хората. Можем да откроим няколко неща, които да ни помогнат да обогатим светогледа си:

На първо място, взаимодопълването между мъжкия и женския пол е от ключово значение за духовното развитие на всеки един човек. Когато в една национална култура или религиозна традиция се застъпва надмощие на единия пол над другия, най-често на мъжкия над женския, то това води до дизфункционалност на съответната общност, тъй като е нарушен балансът между мултиизмерните същности. Това води до низши проявления на мъжкия архетип като агресивност, насилие и авторитарна доминация, но води и до потискане на проявяване на женския архетип, който също не може да прояви достатъчно добре своите естествени качества като грижовност, естетика, емоционалност и т.н. Следователно равенството между половете при отчитане на техните особености и даване възможност за свободно взаимно допълване, е абсолютно необходимо условие за хармоничното протичане на социалната енергия в една общност. Такава общност може да бъде семейство, род, племе, етнос, раса. Когато обичаите и религиозните традиции не са в съответствие с този принцип, то те се явяват пречка за хармоничното развитие на общността.

Следващият важен извод, който можем да направим, вследствие разбиране на модела на разпределяне на родените личности на една душа, наддуша или аватар, е свързан с отношението ни към връзките между хората. Много често в едно въплъщение човек среща различни партньори, които имат важно значение за определен етап на живота му. Когато това е партньор, който е част от душевната матрица и още повече е срещуположна част от двойка (например 9 и 3), то значението на тази връзка и протичането на енергия между двамата е много по-силно, отколкото е това с други партньори. Егоистичната нагласа на някой от партньорите, както и общественото мнение, консервативни обичаи или религиозни догми могат да попречат на душата да срещне тези две свои части и да се извърши необходимият енергиен обмен между тях.

Този изначален математически ред на проявление се явява формата, чрез която Източникът изразява части от Своето съзнание. Това е и редът, по който душата разпределя своите родени личности. Всеки човек е част от колектив и никога не се ражда сам.

Фокусът на внимание в тази книга е насочен повече към идентичността на христовия аватар на 12-то измерение, тъй като това е онази част от мултиизмерната структура на човек, която е свързана с христовите идеали и не се е отклонила от христовия си път на еволюция. В първото ниво на катара се започва изграждане на връзка именно с христовия аватар чрез техниката на активиране на махарик щита.[9]

В настоящето терминът аватар е добил широка популярност със значение на alter ego, а в катара се употребява в описания по-горе смисъл на идентичност на четвърта хармонична вселена. В хиндуизма също се използва думата аватар като значението там е целенасочено слизане на божество на Земята и въплъщаването му в определена форма.

В катара се прави важно разграничение като се акцентира, че всеки човек е свързан със своя аватар и е част от него. Това уточнение е необходимо, за да се акцентира отново, че всички сме еднакво важни и всеки от нас притежава красив висш Аз, с който е свързан и може да се научи да го въплъщава по един хармоничен и безопасен начин. Изчистването на връзката със собствения си христов аватар заздравява биополетата на всеки и създава защита от негативни вмешателства до 12-то измерение.

Аватарът е част от мултиизмерната структура на идентичност и кореспондира с Махара хова тялото на четвърта хармонична вселена. Аватарът включва христовия ум на 10-то измерение, буда ум на 11-то измерение и нирвана ум на 12-то измерение. Наименованията на тези нива не са взети от различни религии, а съответните религии и учения ги използват, защото имената са вибрацията, която обозначава съответното духовно ниво. Силата на свещените езици е, че звуците на отделните думи са самите вибрации на енергия, която съответните обекти излъчват. Поради тази причина изговарянето им по определен начин и в определен ред има пряк ефект върху човешката биоенергетика и представлява мощен творчески акт.

Идентичността на аватар представлява 12-измерно ниво на съзнание, което може де се постигне на биологично ниво с пълно активиране на ДНК с 12 нишки. В учението катара това ДНК се нарича в генетичен отпечатък на силикатената матрица, както и ДНК матрица на Диамантното слънце.[10] Това е най-високото ниво, което човек може да се достигне в човешкото си тяло. Индиго расите имат по-големи потенциали за достъп до по-високи нива на съзнание, съответно по-голям брой нишки ДНК за активиране и тяхната роля ще бъде разгледана отделно.

Целта на акцентиране на различията в генетичните потенциали на отделни групи хора, не е да създаде допълнителни разделения и дискриминация на базата на човешки геном. Предразсъдъците към различните, расизмът и ксенофобията са в пълно противоречие на Закона за единството и на знанието, че всички идваме и отиваме на едно и също място, винаги сме били и винаги ще бъдем едно с Източника. Целта на посочване на тези различия е, за да може всеки да бъде информиран, че е свързан с определени звездни раси и неговото съзнание е дошло отнякъде и му е разрешено да бъде в човешко тяло, дори и да не е представител на ангелската човешка линия. Това означава, че никой не е тук сам и всеки, без изключение, има връзка с определено звездно семейство. Благодарение на тази връзка, даден човек получава определени импулси, инстинкти, нагласи към други общности и отделни хора. Знанието за своето ДНК и за работа с катара техники, които да ни подпомогнат неговото активиране и да ни предпазват от негативно вмешателство, е основен източник за постигане на свобода. Тази свобода се изразява в това да изберем дали да следваме волята и еволюционния път на онези звездни семейства, с които сме свързани или да следваме друг път, който съответства повече на това как искаме да живеем.

Катара е холистично учение, което едновременно показва връзката между мултиизмерните същности и обяснява начините, по които може да активираме тези връзки, което да доведе до нашата духовна и биологична еволюция. С други думи чрез системата катара, ние активираме потенциалите на нашите ДНК нишки и ДНК шаблон. Тези потенциали са били умишлено потискани и изкривявани в продължение на хиляди години от същества и колективи, които желаят човечеството да бъде поробено и деформирано, за да се отдалечи от мисията си да бъде пазител на звездните портали на Земята, а впоследствие и на века системата ни.

Техниките в катара и тантриара дават възможност за постепенно и плавно интегриране на нашите мултиизмерни идентичности и разширяване на съзнанието ни, като хармоничността на този процес се регулира от личния ни христов аватар. Тъй като честотите са интегрирани в ядрото на планетата, ДНК активацията ще засегне всички хора и ще се случва на всеки, независимо дали съзнава това или не. Точно поради тази причина, тези древни познания са направени общодостъпни, за да могат да хвърлят светлина върху онези промени, които вече са неизбежни за съвременната цивилизация. Повече за процеса на ДНК активация и допълнителни препратки за него, може да намерите в глава седма.

Когато някой интегрира своето аватар ниво, той/тя променят своите възприятия за време, пространство и материя и постига, така нареченото мултивекторно съзнание на 12-то измерение. Мултивекторното съзнание представлява възприятие и способност за взаимодействие с наддушите, душите и родените ни личности, които се намират в различни пространствено-времеви реалности (дадени години в миналото или бъдещето) в нашата времева матрица.

За да се онагледи обрисуваната мултиизмерна картина, могат да се дадат за пример множеството достижения на съвременната хипнотерапия в минали животи и хипноза между преражданията, в които душа прави преглед на свои лични превъплъщения, които се явяват паралелно и едновременно съществуващи животи в различни времена. Хипнотерапевти като Майкъл Нютън, Долорес Кенън, Брайън Уейс и много други са натрупали опит с хиляди свои клиенти и във всички тях отразяват сходна картина на преглед на душата и връщането ѝ горе(втора хармонична вселена) в грозд с други души.

Именно клиничният опит и проверката на голяма част от информацията, която е постъпила, вследствие на хипноза в минали животи, дава основание концепцията за прераждане да бъде разглеждана като реален феномен, който съществува независимо в какво вярва даден човек или религиозна общност.

Друг пример за онагледяване на две хармонични вселени и достъп до по-високи измерения са близките до смъртта състояния. Наблюдавани са милиони случаи, а хиляди са клинично проучени как хора, които са се озовали близо до смъртта или в ситуации на силна физическа или емоционална заплаха, преживяват сходни неща. Сред най-често наблюдаваните сходни преживявания са чувство на преминаване през тунел, наблюдаване на своето физическо тяло отгоре, контакт с починали близки, среща с духовни същества, които дават наставления, както и преглед на живота до сега. Много често заключенията след преживяване на близко до смъртта състояние са, че човек подобрява отношението към себе си, хората и живота като цяло.

Важно е да се отбележи, че всички близки до смъртта състояния, след които настъпва личностна промяна в човек и преориентация на неговите/нейните ценности, са събития, които са управлявани от душата, наддушата или аватара на човек, за да се задейства по-ранно активиране на неговата/нейната пета ДНК нишка.[11]

Това, което се случва в тези състояния, на езика на катара означава промяна на геометричните структури на морфогенетичното поле, които позволяват на човек да разшири канала си за комуникация между идентичностите на първа и втора хармонична вселена, тоест между нашето въплъщение и душата ни. Накратко, това означава, че човек интегрира по-пълно душата си и може да комуникира по-добре с нея.

[1] E’Asha Ashayana, The Elements of Discovery, 2010, pp29-31

[2] Собствен превод от английски „oversoul”

[3] E’Asha Ashayana, Masters Templar Stewardship Initiative, 2001, p.33

[4] E’Asha Ashayana, Masters Templar Stewardship Initiative, 2001, p.33

[5] E’Asha Ashayana;„The elements of discovery manual”, p.35; E’Asha Ashayana, Kathara bio-spiritual healing system manual, level 1, 2000, pp. 62-98.

[6] E’Asha Ashayana Kathara bio-spiritual healing system manual, level 1, 2000, pp. 142-145

[7] E’Asha Ashayana, Voyagers 2, Secrets of Amenti, Granite publishing, 2002, pp.290-293

[8] E’Asha Ashayana; Holy grail quest, 2000, disk 5

[9] Техниката е описана в глава 12

[10] E’Asha Ashayana, Architects of Light,Adashi MCEO, 2000, p.26

[11] Secrets of Lemuria & the ancient Eieyani, Audio file disk 8.3.; Hawaii, 2001